Karl Wilhelm Freiherr von Wimpffen

Historisk Forfatter, var Sen af en indvandret bajersk Officer, Tobias Peter v. W., Kavalier hos Enkehertuginden af Gliicksborg, senere Overvejinspekter i Holsten, og Nicoline Christiane Amalie f. Bloch, Datter af Biskop Tonne B. (II, 415). W. fedtes i Glucksborg 27. Dec. 1802, og da Faderen 1813 kom ulykkelig af Dage, flyttede Moderen 1814 til Nykjebing p. F., senere til Roskilde, for at hendes Senner kunde opdrages under deres Morbroders, Rektor S. N. J. Blochs Ledelse (II, 413). 1820 dimitteredes han til Universitetet fra Ros­kilde Skole, lagde sig efter Retsstudiet, opholdt sig nogen Tid ved Universiteterne i Kiel og Gottingen og tog- 1824 juridisk Em­bedsexamen paa Gottorp. Derefter arbejdede han i nogen Tid som Volontmr i Rentekammeret, skrev en Afhandling om det sles­vigske Fmstegods, som N. Falck optog i «Staatsbiirg. Magaz.», og ansattes 1826 som Amtssekreter i Haderslev. Her satte han sig neje ind i Nordslesvigs retslige og nationale Tilstande og skrev et Par juridiske Afhandlinger om Tiendevmsenet og Kriminalpro­cessen. Den politiske Bevmgelse 1830 kaldte ham frem til Vmrn om Slesvigs smrlige Interesser i Skriftet: «Ueber die staatsrecht­lichen Verhaltnisse d. Herzogthiimer Schleswig u. Holstein» (1831), hvori han udtalte sine politiske Anskuelser og ivrede imod Sles­vigs nejere Forbindelse med Holsten. 1835 forfremmedes han til Herredsfoged i Vies Herred (Flensborg Amt), og nu var hans nationale og statsretlige Opfattelse modnet. Tavs, indesluttet, ubejelig i sit Retsind og sin Overbevisning, fortrolig saa vel med dansk som med tysk Aandsliv sluttede han sig uforbeholden til den vaagnende Danskhed i Senderjylland. Han var Flors og Paulsens Kampfelle, P. C. Kochs Ven og Medarbejder, med Liv og Sjel Medlem af den «svorne» Trup, der vovede at trmde i Skranken for det nordslesvigske Folks nationale Ret. 1 sit Store, den Gang dansktalende Herred, der strakte sig lige ned til Byen Slesvigs Landsogn, indferte han dansk Samtalesprog med Bonderne, og han var en ivrig Medarbejder af «Dannevirke».

Karl Wilhelm von Wimpffen war unverheiratet.